Terms and Conditions

ข้อกำหนดของการใช้เว็บไซต์

การเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของโดย Iveco SpA – Via Puglia, 35 – 10156 TORINO (ต่อจากนี้เรียกว่า IVECO) นี้ คุณจะต้องยอมรับในข้อกำหนดที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ ถ้าคุณไม่สามารถยอมรับในข้อกำหนดเหล่านั้น โปรดอย่าเข้าถึงหน้าอื่นๆ ของเว็บไซต์ ข้อกำหนดของการใช้เหล่านี้ ข้อมูลและเนื้อห้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

การเข้าถึงที่สอดคล้องกับข้อจำกัดของท้องถิ่น เว็บไซต์และข้อมูลทั้งหมดและฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่ในเว็บไซต์ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งาน โดยบุคคลที่พำนักอาศัยหรือมีสถานที่ตั้งอยู่ในขอบเขตอำนาจกฎหมายใดๆ ที่ซึ่งการแจกจ่ายข้อมูลเหล่านั้นหรือฟังก์ชันการทำงานเหล่านั้นมีความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ภายใต้การได้มาซึ่งข้อมูลและฟังก์ชันเหล่านั้นโดยสาขา บริษัทย่อย หรือสำนักงานตัวแทนของ IVECO และไม่มีสิทธิอนุญาตหรือการอนุญาตพร้อมให้บริการสำหรับ IVECO

บริการและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑฺและบริการที่นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของ IVECO อาจไม่มีจำหน่าย หรือไม่สามารถพร้อมให้บริการในบางประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว IVECO ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสิทธิในการเข้าถึงโดยอิสระ และเลือกที่จะไม่แสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการไว้บนเว็บไซต์สำหรับบางประเทศ ทั้งนี้ภายใต้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเรา

ไม่ใช่ข้อเสนอ ข้อมูลที่มีในเว็บไซต์ IVECO นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเป็นข้อมูลเพื่อทราบเท่านั้น ไม่มีข้อมูลที่เผยแพร่ที่จะถือได้ว่าเป็นการชักชวน ข้อเสนอ หรือแนะนำให้ซื้อหรือขายบริการต่างๆ

ไม่มีการรับประกัน ข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ IVECO นี้ให้ไว้ในลักษณะ “ตามที่เป็น” และขึ้นอยู่กับความพร้อมบริการ IVECO ไม่ได้ให้การสำแดงหรือการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ว่าข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่ในเว็บไซต์ และโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเจ้าของ ในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย การทำปลอมแปลง สภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ IVECO หรือบริษัทในเครือ บริษัทตัวแทน หุ้นส่วน ผู้อนุญาตสิทธิการใช้งาน และผู้ขายของเราไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ ในลักษณะต่อไปนี้: (i) ว่าเว็บไซต์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ (ii) ว่าฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา อย่างปลอดภัย ปราศจากข้อผิดพลาด หรือ (iii) ผลลัพธ์ที่ได้มาผ่านการใช้เว็บไซต์ (รวมไปถึงข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้) จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และได้ตามความต้องการอื่นๆ ของผู้ใช้ IVECO ขอปฏิเสธความรับชอบใดๆ สำหรับหุ้นส่วน ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนของเราภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด ต่อกลุ่มคณะใดๆ ที่เรียกร้องต่อการสูญเสีย การรับผิดชอบ ต้นทุน การเคลม ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหาย หรือค่าเสียหายอื่นๆ ทั้งโดยทางตรงหรือโดยอ้อมไม่ว่า ภายใต้ข้อตกลงหรือการละเมิดข้อตกลง รวมไปถึงการประมาทเลินเล่อที่เกิดขึ้นจากหรือโดยอิงมาจากการใช้เว็บไซต์ของ IVECO หรือหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ แม้ว่า IVECO ทราบดีว่าความเป็นไปได้เหล่านั้นอาจเกิดขึ้นก็ตาม

ลิงก เว็บไซต์ IVECO อาจมีเนื้อหาของบุคคลภายนอกหรือลิงก์ไปสู่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เนื้อหาและลิงก์เหล่านี้จัดให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกสำหรับคุณและเพื่อเป็นข้อมูลให้ทราบเท่านั้น IVECO ไม่ได้ควบคุมเนื้อหาหรือเว็บไซต์เหล่านั้น และจะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ หรือไม่รับประกันใดๆ หรือสำแดงใดๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องในด้านความแม่นยำ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คุณภาพ หรือสถานะที่อัปเดตล่าสุดของข้อมูลเหลานั้น IVECO จะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาหรือเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยง (ผ่านลิงก์หรือการสร้างกรอบ) กับเว็บไซต์ IVECO

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา IVECO หรือเจ้าของที่เป็นบุคคลภายนอก ขอสงวนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด (รวมไปถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และสิทธิ์ใดๆ และอื่นๆ ของทรัพย์สินทางปัญหาหรือสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมด) ในข้อมูลทั้งหมดและเนื้อหาทั้งหมด (รวมไปถึงข้อความ ข้อมูล กราฟิก และโลโก้ทั้งหมด) บนเว็บไซต์ IVECO หน้าเว็บ และ/หรือหัวข้อแต่ละส่วนของเว็บไซต์ IVECO สามารถพิมพ์ออกมาเพื่อวัตถุประสงค์การใช้เชิงส่วนบุคคลหรือการใช้ภายในเท่านั้นได้ ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่แก้ไข คัดลอก ส่งข้อมูล แจกจ่าย แสดงผล ดำเนินการ ผลิตซ้ำ เผยแพร่ ให้สิทธิ์อนุญาต ถ่ายโอน หรือใช้งานเพื่อจัดสร้างผลงานต่อเนื่อง หรือในวิธีการอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชองข้อมูล เนื้อหา กราฟิก ภาพ คลิปวิดีโอ ไดเรกทอรี่ ฐานข้อมูล การแสดงรายการ หรือซอฟต์แวร์ที่ได้มาจากเว็บไซต์ IVECO หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก IVECO การเรียกดูเนื้อหาของเว็บ IVECO เชิงการใช้ระบบเพื่อสร้างหรือรวบรวมทั้งโดยทางตรงหรือโดยอ้อม การเก็บรวม การรวบรวมของบษนข้อมูลหรือไดเรกทอรี่ (ไม่ว่าจะโดยผ่านเครื่องมือหุ่นยนต์ เว็บสไปเดอร์ อุปกรณ์อัตโนมัติ หรือขั้นตอนการทำงานด้วยตัวเอง) หรือการสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ IVECO โดยไม่ได้รับการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก IVECO ห้ามใช้งานเครื่องหมายการค้าของ IVECO เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก IVECO แล้ว

มาตรการปกป้อง ถ้าศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องประเมินว่าบางข้อกำหนดของข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ภายใต้ระบบทางกฎหมาย ให้ถือว่าความไม่มีประสิทธิผล ความไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือการไม่สามารถใช้บังคับได้ของข้อกำหนดที่มีข้อกังวลดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้อง การเป็นไปตามกฎหมาย หรือการมีผลบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดของการใช้เหล่านี้ในขอบเขตอำนาจกฎหมายอื่นๆ

ความขัดแย้งกับข้อกำหนดเพิ่มเติม บางหน้าเว็บหรือบางพื้นที่ของเว็บไซต์ IVECO อาจมีข้อกำหนด เงื่อนไข และคำประกาศปฏิเสธความรับผิดชอบแสดงไว้เพิ่มเติม ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดการใช้เหล่านี้กับเงื่อนไขเพิ่มเติม ให้ยึดว่าเงื่อนไขเพิ่มเติมของหน้าเว็บหรือพื้นที่เหล่านั้นมีอำนาจบังคับใช้สูงสุด

นโยบายความเป็นส่วนตัว การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้หรือถูกเก็บรวมผ่านเว็บไซต์นี้ หรือโดยการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์จะถูกดำเนินการโดยสอดคล้องกับอำนาจกฎหมายความเป็นส่วนตัวของประเทศอิตาลีและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แสดงไว้ด้านล่างเท่านั้น

การปิดของเว็บไซต์ IVECO สงวนสิทธิ์เฉพาะแต่เพียงผู้เดียวในการปิดบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือขอรับความยินยอม IVECO จะไม่รับผิดชอบสำหรับการจัดเก็บหรือการกำจัดทิ้งของเนื้อหาใดๆ และ/หรือเนื้อหาของผู้ใช้ที่ถูกโพสต์ไว้บนเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการประมวลผลของเว็บไซต์ที่นำเสนอ อาจมีการใช้บางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ระบุตัวตนได้หรือระบุตัวตนบุคคลไว้ การประมวลผลข้อมูลจะถูกดำเนินการโดย: Iveco S.p.A. ซึ่งมีสำนักงานที่ลงทะเบียนไว้ในเมืองตูริน (อิตาลี) ที่อยู่ Via Puglia 35, 10156 การประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับบริการผ่านเว็บของเว็บไซต์นี้จะถูกดำเนินการในสำนักงานที่ได้ระบุไว้ข้างต้นของ Iveco S.p.A. และโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคของ Iveco S.p.A. หรือโดยบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของการบำรุงรักษาระบบเป็นครั้งคราว

ข้อมูลการนำทาง ระบบสารสนเทศและขั้นตอนการทำงานของซอฟต์แวร์จัดให้มาเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ที่นำเสนอ ในระหว่างการจัดการปกติของเว็บไซต์ การได้รับข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่ซึ่งการส่งข้อมูลถูกบ่งบอกโดยปริยายว่าอยู่ภายใต้การใช้โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร ข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกเก็บรวมเพื่อที่จะให้เชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่ระบุตัวตน แต่ลักษณะทั่วไปอย่างเฉพาะของข้อมูลนี้อนุญาตให้สามารถทำการระบุตัวตนของผู้ใช้โดยผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดหรือการเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นเจ้าของโดยบุคคลภายนอก ซึ่งจะรวมถึงหมวดหมู่ข้อมูลเหล่านี้: ที่อยู่ IP ชื่อโดเมนของโปรแกรมคำนวณที่ใช้งานโดยผู้ใช้ ตัวระบุทรัพยารที่เป็นหนึ่งเดียว (ที่อยู่ URI) ซึ่งสามารถระบุทรัพยากรที่ร้องขอ เวลาของคำขอ วิธีการที่ใช้เพื่อการส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ ขนาดของไฟล์ที่ได้มาสำหรับการตอบกลับ รหัสตัวเลขซึ่งระบุสถานะของการตอบกลับที่มาจากเซิร์ฟเวอร์ (การสรุปผลที่สำเร็จ ข้อผิดพลาด ฯลฯ) และตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ และสำหรับเครื่องมือจัดการข้อมูลที่ใช้งานโดยผู้ใช้ ข้อมูลนี้ถูกใช้พร้อมกับวัตถุประสงค์ที่ไม่ซ้ำใครเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางสถิติและข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ และเพื่อที่จะควบคุมการทำงานที่ถูกต้อง และข้อมูลนี้จะถูกลบโดยทันทีหลังจากทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว ข้อมูลอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์การตรวจสอบความถูกต้องในความรับผิดชอบคดีอาญาในกรณีที่เกิดคดีอาญาต่อการกระทำกับเว็บไซต์นี้ สำหรับกรณีอื่นๆ นอกเหนือกรณีนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ปลายทางจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลาสูงสุด 7 วัน การใช้งานคุกกี้ของเซสชัน (ซึ่งไม่ได้ถูกจัดเก็บอย่างถาวรบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ปลายทาง และจะหายไปเมื่อปิดเบราเซอร์) จะถูกจำกัดการส่งข้อมูลเครื่องหมายการระบุตัวตนของเซสชัน (ดำเนินการโดยตัวเลขแบบสุ่มที่ถูกสร้างโดยเซิร์ฟเวอร์) อย่างเข้มงวด ซึ่งจำเป็นต้องใช้เพื่อให้การนำทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพบนเว็บไซต์ที่นำเสนอ คุกกี้ของเซสชันที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ช่วยให้ป้องกันปัญหาการพึงพาเทคนิคด้านสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อความเป็นส่วนตัวของการนำทางของผู้ใช้ และไม่อนุญาตให้ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้

ข้อมูลที่ให้มาโดยลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิ์อย่างอิสระที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบฟอร์มและมอดูลต่างๆ เพื่อการเปิดใช้งานบริการ ถ้าลูกค้าไม่ประสงค์ให้ข้อมูลเหล่านี้ Iveco S.p.A. ก็ไม่สามารถจัดหาการบริการให้ลูกค้าได้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกประมวลผลโดยเครื่องมือระบบอัตโนมัติเป็นระยะเวลาตามที่จำเป็นอย่างเข้มงวดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวมข้อมูล โปรดอ่านมาตรการด้านความปลอดภัยเฉพาะเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูล การใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

สิทธิ์สำหรับลูกค้า บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกอ้างอิงมีสิทธิ์ในการได้รับการยืนยันการมีอยู่ของข้อมูลเดียวกันนั้นได้ตลอดเวลา เพื่อทราบถึงเนื้อหาและแหล่งกำเนิดของเนื้อหา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หรือเพื่อขอการผสานรวม หรือการอัปเดตข้อมูล หรือการแก้ไขให้ถูกต้องของข้อมูลที่เป็นไปตามมาตราที่ 7 ของกฎหมายฉบับที่ 196/2003 ของประเทศอิตาลี ทั้งนี้โดยอ้างอิงที่มาตราเดียวกัน ลูกค้ามีสิทธิ์ในการร้องขอการลบ การเปลี่ยนรูปแบบเป็นรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตน หรือบล็อกการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกประมวลผลโดยละเมิดกฎหมายของประเทศอิตาลี รวมไปถึงสิทธิ์ในการโต้แย้งกรณีใดๆ ของการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น ภายใต้เหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมาย